అమీ రోబాచ్ మరియు T.J. ఈరోజు, జనవరి 17న ‘GMA3’లో హోమ్స్?

ఈరోజు టాక్ షోని ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు?